نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی- هیات تحریریه
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز:‏ دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مدیر مسئول:‏ دکتر محمدعلی کـی‌نـژاد

سردبیر:دکتر محمدتقی پیربابائی

جانشین سردبیر:دکتر احد نژاد ابـراهـیـمی

مدیر داخلی:‏ دکتر مینو قره‌‏بگلو
 

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)‏:

دکتر فرزاد پوررحیمیان (دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه استراس‏‌کلاید گلاسگو اسکاتلند)
دکتر محمدتقی پیربابائی (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر محمدرضا چناقلو (استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند)‏
دکتر عیسی حجت (استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
دکتر فرزین حق‌‏پرست (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر مینو قره‌‏بگلو (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر محمدعلی کی‌‏نژاد (استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند)
دکتر مرتضی میرغلامی (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر حمید ندیمی (استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی)‏
دکتر احد نژادابراهیمی (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

مسئولان امور اجرایی:مهندس حمزه پیربابائی
                         مهندس زهرا علی‌نام

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciau-tabriziau.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب